top of page

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van Voorwaarden:

Door deel te nemen aan enige zakelijke overeenkomst of een bestelling te plaatsen bij Lucidus Visions, stemt u in met de hierin uiteengezette algemene voorwaarden.

2. Scope van Werk:

De scope van het werk, deliverables en de tijdsplanning worden voorafgaand aan het project gezamenlijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in de scope van het werk moeten schriftelijk worden goedgekeurd door beide partijen.

3. Betaling:

Betalingsvoorwaarden worden gespecificeerd in de projectovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, dient een niet-restitueerbare aanbetaling van 30% vooraf te worden voldaan, met het resterende saldo bij voltooiing van het project. Het niet tijdig voldoen aan betalingen kan leiden tot vertragingen of beëindiging van het project.

4. Intellectueel Eigendom:

Bij volledige betaling verleent Lucidus Visions u volledige rechten om de definitief goedgekeurde ontwerpen te gebruiken voor hun beoogde doel. Tot volledige betaling is ontvangen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten bij Lucidus Visions.

5. Revisies:

Een specifiek aantal revisierondes wordt vermeld in de projectovereenkomst. Extra revisies buiten deze scope kunnen extra kosten met zich meebrengen. Revisies moeten schriftelijk worden aangevraagd en binnen 14 dagen na ontvangst van de deliverables worden verstrekt.

6. Annuleringen en Terugbetalingen:

In geval van project annulering door de klant wordt de niet-restitueerbare aanbetaling behouden door Lucidus Visions. Elk werk dat tot aan het annuleringspunt is voltooid, wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief van €75 euro. Terugbetalingen worden niet verstrekt nadat definitieve ontwerpen zijn goedgekeurd.

7. Vertrouwelijkheid:

Beide partijen stemmen ermee in om de vertrouwelijkheid te handhaven van alle gevoelige informatie die tijdens het project wordt gedeeld. Hieronder vallen bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen en persoonlijke gegevens.

8. Communicatie:

Open en regelmatige communicatie is essentieel voor het succes van het project. Beide partijen verplichten zich om snel te reageren op vragen, feedback en goedkeuringen gedurende de gehele duur van het project. Indien er gedurende 30 opeenvolgende dagen geen communicatie plaatsvindt tussen de partijen, behoudt Lucidus Visions zich het recht voor om het project te annuleren en de niet-restitueerbare aanbetaling te behouden.

9. Aansprakelijkheid:

Lucidus Visions is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van onze diensten of producten. De klant stemt ermee in Lucidus Visions te vrijwaren en te beschermen tegen eventuele vorderingen of juridische acties met betrekking tot het project.

10. Toepasselijk Recht:

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

11. Wijzigingen:

Lucidus Visions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

bottom of page